Jdi na obsah Jdi na menu
 


OA PCE

 

p1150847_u.jpg

 

ákladní charakteristika

Obchodní akademie je koncipována jako střední odborná škola obchodně-podnikatelského zaměření. Poskytuje denní formou vzdělání v tradičním studijním oboru 63-41-M/004 Obchodní akademie. Příprava absolventů je orientována na výkon ekonomických činností ve výrobních podnicích, v peněžnictví, v tuzemském i mezinárodním obchodě, cestovním ruchu a službách, ve státní správě a samosprávě, drobném podnikání a dalších oblastech hospodářství. Výuka se uskutečňuje podle osnov schválených MŠMT ČR.

Cíle, formy a obsah vzdělávání

Cílem vzdělávání žáka Obchodní akademie, Pardubice je poskytnout mu potřebné vědomosti a dovednosti, v praxi je používat a rozšiřovat dalším studiem nebo samostatně tak, aby mohl dobře vykonávat administrativní práce, vést účetnictví s využitím výpočetní techniky, realizovat úspěšně nákup a prodej, provádět dokumentační a rozborové činnosti, personální práci, pracovat v týmu a vykonávat činnosti související s chodem podniku.

Dosažení výše uvedených cílů přispívá odborná a pedagogická připravenost učitelského sboru, optimálně zvolený učební plán a odpovídající struktura volitelných předmětů ve čtvrtém ročníku. Nabídka předmětů učebního plánu vychází zcela z požadavků praxe - dobrá odborná připravenost, kvalitní ústní a psaný projev v jazyce českém a ve dvou z cizích jazyků - anglickém, německém, ruském a francouzském - se znalostí odborné ekonomické terminologie alespoň v jednom z cizích jazyků a dále připravenost využívat ve své práci informační technologie.

Mezi odborné předměty povinného základu jsou v letošním školním roce zařazeny ekonomická cvičení, firemní praxe a ekonomické teorie. Od prvního ročníku jsou současně vyučovány dva cizí jazyky z výběru jazyk anglický, francouzský, německý a ruský. Anglický nebo německý jazyk je vyučován v rozsahu 3 hodiny týdně v prvním a druhém ročníku a 5 hodin týdně v ročníku třetím a čtvrtém v případě, že žák navazuje na studium na základní škole. S výukou druhého cizího jazyka žák začíná v prvním ročníku a to po celou dobu studia v rozsahu 3 hodiny týdně. Matematický a společenskovědní seminář jsou jako volitelné předměty zařazeny ve čtvrtém ročníku. K přijímacím zkouškám z matematiky na vysoké školy jsou žáci připravováni ve speciálním odpoledním kurzu. Informační technologie (výpočetní technika) je jako samostatný povinný předmět vyučován od prvního do čtvrtého ročníku. Dále je výpočetní technika využívána v předmětech ekonomická cvičení, statistika, firemní praxe a v předmětu písemná a elektronická komunikace (obchodní korespondence).

Na systém vyučovaných předmětů navazuje nabídka volitelných maturitních předmětů. Pro tento školní rok jsou jako volitelné maturitní předměty stanoveny anglický jazyk, německý jazyk a matematika.

Studentům bude nabídnuto jazykové vzdělávání v Jazykové škole za účelem získání národních mezinárodních certifikátů v jazyce anglickém a německém.

Ve své činnosti bude pokračovat kroužek psaní na počítači, který žákům umožní procvičovat probírané učivo na počítačích ve škole. Účast v kroužku je pro žáky bezplatná.

Výuka se uskutečňuje podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR a učebních plánů pro jednotlivé ročníky schválených ředitelkou školy.

 

Moje milovaná třída 4.A

9233_1138262984711_1471480227_30330313_3667996_n.jpg

69328_1442880638090_1415334368_30955511_7887151_n.jpg

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 17838
Měsíc: 68
Den: 3